Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne maj 2021r.

Tydzień I: 03 – 07.05.2021r.
Temat tygodnia: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Tydzień II: 10 – 14.05.2021r.
Temat tygodnia: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
• Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
• Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
• Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

Tydzień III: 17 – 21.05.2021r.
Temat tygodnia: Jesteśmy samodzielni w kuchni.

• Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków
za pomocą wzroku, dotyku.
• Spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
• Rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
• Nabywanie sprawności manualnej.
• Poznawanie pracy kucharki.
• Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu.

Tydzień IV: 24 – 28.05.2021r.
Temat tygodnia: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.