ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU KWIETNIU

Wielkanoc (nauka zdalna)

 • znajomość tradycji wielkanocnych
 • poszerzanie umiejętności grafomotorycznych
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących ćwiczeniu pamięci
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • utrwalanie wiadomości dotyczących tradycji wielkanocnych
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • kształtowanie operacji myślowych: pamięci i spostrzegania wzrokowego

Zabawy w teatr (nauka zdalna)

 • wzbogacenie słownika dzieci o słowa związane z teatrem
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
 • rozbudzanie zainteresowań teatrem
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie techniki przeliczania
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • ćwiczenie cierpliwości

Zwierzęta domowe (nauka zdalna)

 • zapoznanie z fabułą odcinka
 • wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt
 • zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • zapoznanie z niektórymi zwierzętami z gospodarstwa domowego
 • poznanie nazw zwierząt domowych oraz ich dzieci
 • doskonalenie umiejętności rysowania koła
 • doskonalenie techniki przeliczania

Dbamy o Ziemię

 • zapoznanie z fabułą odcinka
 • doskonalenie umiejętności tworzenia par
 • poznanie sposobów wykorzystania surowców wtórnych
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • kształtowanie postaw proekologicznych