Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w czerwcu

DZIEŃ DZIECKA:

 • integrowanie grupy
 • poznanie różnych gatunków stworzeń morskich
 • czerpanie radości ze wspólnych aktywności
 • zwrócenie uwagi na to, iż z prawami dziecka wiążą się także obowiązki
 • przypomnienie wspólnie przyjętych zasad – Kodeksu Przedszkolaka
 • stwarzanie okazji do współpracy w grupie; wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego
 • próba określenia i nazywania emocji tj. radość, złość, smutek i zdziwienie
 • wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie ze złym humorem – złością
 • rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą innych i do niewerbalnego porozumiewania się
 • wdrażanie dzieci do sprawiania radości innym, empatii, do zachowania równowagi między braniem a dawaniem

CO PISZCZY W TRAWIE?:

 • zachęcenie do podejmowania prób wnikliwej obserwacji
 • zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas obserwacji
 • zmysłowe spostrzeganie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska
 • zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie,
 • rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną wiedzą
 • zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, wyglądem biedronki, wzbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej E.Griega i P. Czajkowskiego,
 • rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzenia doświadczenia
 • zapoznanie ze sposobem wykonania pracy przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowani prawidłowej postawy
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez analizę treści ilustracji historyjki obrazkowej

CZYM PODRÓŻUJEMY:

 • kształtowanie pojęcia „środki lokomocji”

 • aktywizowanie myślenia

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas wykonywania ćwiczeń
 • poszerzane doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem
 • kształtowanie słuchu muzycznego i percepcji słuchowej podczas zabawa muzycznych
 • poszerzanie umiejętności matematycznych: liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • usprawnianie percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie twórczej wyobraźni
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu, wyzwalanie radości i zadowolenia

NIECH ŻYJĄ WAKACJE:

 • dostrzeganie piękna utworu
 • opanowanie wiersza na pamięć
 • wdrażanie do prawidłowego oddechu podczas wygłaszania wiersza
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zachęcanie do zabaw nietypowymi przedmiotami
 • rozwijanie samodzielności i własnej inicjatywy
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych
 • prezentowanie posiadanych umiejętności
 • zachęcenie do aktywnego udziału w realizacji działań projektu okazji edukacyjnej
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • kształtowanie świadomości ruchowej ciała
 • rozwijanie poczucia humoru
 • integrowanie grupy, wyzwalanie radości
 • pobudzanie i pogłębianie uczuć i doznań
 • budzenie wiary we własne możliwości twórcze
 • zachęcanie do wyjazdów, zwiedzania, aktywności podczas wakacji
 • budowanie instrumentu muzycznego- grzechotki