Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE W KWIETNIU:

„Wielkanoc”
„Zwierzęta domowe” i „ Tydzień zdrowia”
„Zabawy w teatr”
„Dbamy o ziemię”
„Jestem Polakiem i Europejczykiem”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

-wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych
-jest sprawne manualnie
-wydziera z kolorowego papieru
-projektuje pisankę
-przestrzega zasad bezpieczeństwa
-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi
-jest spostrzegawcze
-dostosowuje ubiór do warunków pogodowych
-pamięta o podlewaniu roślin
-szanuje wytwory prac innych  oraz wybór zabawy
-słucha uważnie wiersza
-gra na instrumentach ilustrując i wiersz
-używa zwrotów: proszę, przepraszam , dziękuje
-jest spostrzegawcze
-odgaduje zagadki
-wypowiada się zdaniami
-rozpoznaje  zwierzęta domowe
-zauważa zmiany pogodowe,
-utrwalanie wiadomości dotyczących zwierząt domowych i ich dzieci
-rozwijanie poczucia rytmu
-zachęcanie do aktywności ruchowej przy muzyce
-zachęcanie do aktywności ruchowej  i naśladowania
-rozwijanie zainteresowań teatrem i aktorstwem
-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy
-zachęcanie do aktywnego uczestniczenia  w pantomimie
-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych
-wdrażanie do etycznego wykonywania pracy
-poszerzanie kompetencji matematycznych; poznanie koła
-rozwijanie wyobraźni twórczej
-zachęcane do zdrowej rywalizacji indywidulanej
-nazywanie, rozpoznawanie i naśladowanie emocji
-zapoznanie z treścią bajki
-zachęcanie do udzielania właściwych odpowiedzi
-wzbogacenie wiadomości nt. ochrony środowiska
-tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiedzy
-zapoznanie z rodzajami wiatru
-zachęcanie do wspólnej zabawy i dzielenia się zabawkami
-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych
-utrwalanie wiadomości dotyczących surowców wtórnych
-rozpoznaje odgłosy ziemi
-ma poczucie rytmu
-rozumienie konieczności oszczędzania wody
-ćwiczenie aparatu mowy
-wzbogacenie wiadomości nt. nawyków związanych z ochroną środowiska
-rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych
-tworzenie sytuacji edukacyjnych  pogłębiających  wiedzę o Polsce
-rozwijanie zainteresowań Polską  i ciekawymi miejscami  w kraju
-zachęcanie do wspólnej zabawy
-poszerzanie doświadczeń i umiejętności plastycznych
-utrwalanie wiadomości dotyczących naszej ojczyzny
-wyszukiwanie symboli Polski
-zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego
-rozwijanie zainteresowań innymi krajami
-zapoznanie w wyglądem flagi unii europejskiej
-zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie