Założenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu 2021

WITAMY NOWY ROK:

 

zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia, próby zapamiętywania ich kolejności

zapewnienie radości z opanowania treści wiersza

zapoznanie z zasadami nowej zabawy „Impuls”

zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w roku, określanie ich cech oraz miesiąca urodzenia dziecka

dostrzeganie zmian w poszczególnych porach roku

poszerzanie doświadczeń plastycznych

zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej

utrwalenie charakterystycznych cech pór roku

ćwiczenia w zapamiętywaniu

rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu w danym układzie

wdrażanie do dokładnego wykonania pracy do dekoracji

rozwijanie umiejętności bezpiecznego wycinania

rozwijanie sprawności ruchowych

BAL KARNAWAŁOWY:

kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z karnawałem

rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu /rysunku, znaku –litery

rozwijanie koordynacji wzrokowo -ruchowej

rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek dramowych na podstawie utworu literackiego

kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie, właściwych relacji między dziećmi

kształcenie umiejętności tworzenia obrazów abstrakcyjnych za pomocą balonów

wdrażanie do współpracy w parach i w grupie podczas wykonywania tańca

rozwijanie umiejętności śpiewu

rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów oraz klasyfikowania wg koloru i wielkości

rozwijanie oryginalności i samodzielności w pracy

zachęcanie do czynnego udziału w zabawie karnawałowej

wdrażanie do właściwych zachowań

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA:

kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie

kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

wdrażanie do poszanowania członków rodziny

kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej

zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku

utrwalenie pojęć: portret i autoportret,

zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki

tworzenie przyjaznej atmosfery oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy

doskonalenie przeliczania i utrwalenie pojęć: więcej, mniej, tyle samo

kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat utworu za pomocą plastycznych

środków wyrazu

rozwijanie sprawności fizycznych

sprawianie innym radości poprzez obdarowywanie ich wytworami swojej pracy

DBAMY O PTAKI I ZWIERZĘTA:

wzbogacanie wiedzy na temat ptaków

kształcenie umiejętności językowych

dbanie o ptaki zimą

kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków

zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami karmników dla ptaków oraz jego budową i przeznaczeniem

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

wzmacnianie koordynacji oko-ręka i usprawnianie małej motoryki

zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej

wdrażanie do zachowania ciszy podczas słuchania utworu

rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów

utrwalenie nazw i wyglądu niektórych ptaków zimujących w Polsce