Deklaracja dostępności

Deklaracja GUS

Deklaracja dostępności cyfrowej

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  http://www.przedszkole50.bialystok.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Przedszkola Pani Alicja Małgorzata Sztremer.

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz też zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Podmiot publiczny ma obowiązek zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni;
 • Jeżeli nie można dotrzymać tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku ul. Upalna 74, 15-668 Białystok

Siedziba główna: Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku ul. Upalna 74, 15-668 Białystok

Pozostałe budynki znajdują się przy:

 • Upalna 26, 15-668 Białystok

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Upalna 74

 • Siedziba przedszkola mieści się na parterze bloku mieszkalnego. Wejście główne budynku – Upalna 74, 15-668 Białystok, które nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, do budynku prowadzą schody. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów.
 • Korytarz na poziomie 0: dostępny.- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do kancelarii przedszkola, gabinetu dyrektora, szatni, kuchni, zmywalni, toalety oraz 3 sal dydaktycznych.
 • Korytarz na poziomie -1: niedostępne. Na segment prowadzą schody. Brak opcji wjazdu wózkiem na niższe kondygnacje. Winda na niższe kondygnacje: brak.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE”A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Upalna 26

 • Oddziały przedszkola mieszczą się na parterze wyodrębnionej części XIV Liceum Ogólnokształcącego i Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ul. Upalna 26 15-668 Białystok. Wejście do oddziałów – ul. Upalna 76, 15-668 Białystok, które nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, do budynku prowadzą schody. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Istnieje możliwość dostania się wózkiem inwalidzkim do pomieszczeń przedszkolnych przez korytarz szkoły, do której prowadzi pochylnia oraz schody.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów.
 • Korytarz na poziomie 0: dostępny.- dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do gabinetu dyrektora, kancelarii, szatni, toalet oraz 5 sal dydaktycznych.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie BRAILLE”A oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą

 

Skip to content