Założenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym 2021

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LUTY 2021

GRUPA V – SÓWKI

 

TEMATY NA KOLEJNE TYGODNIE:

Tydzień I: Tydzień uśmiechu

Tydzień II: Mali badacze

Tydzień III: Zabawy na śniegu

Tydzień IV: Poznajemy zawody

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE: 

 • Kontynuowanie integrowania się dzieci z grupą rówieśniczą w celu lepszego poznania się i uzyskania dobrego samopoczucia w grupie.
 • Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach zorganizowanych.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie: wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy, dzielenia się zabawkami, szanowania ich i odkładania na miejsce, szanowanie wytworów pracy innych dzieci, mówienie prawdy.
 • Stosowanie form grzecznościowych (dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję, do widzenia).
 • Doskonalenie umiejętności samoobsługowych dzieci.
 • Chodzenie w parach na spacery i na przedszkolny placu zabaw.
 • Kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych.
 • Ćwiczenie mowy przez zabawy logopedyczne, dźwiękonaśladowcze.
 • Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na forum grupy. Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Zachęcanie dzieci do formułowania dłuższych, wielozdaniowych wypowiedzi. Dziecko stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
 • Doskonalenie umiejętności opisywania obrazka.
 • Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania krótkich utworów literackich i wypowiadania się na ich temat.
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y, M, P, B, L, D, T, F, W, S, Z, Ł, J, N.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Rozwijanie słuchu fonemowego.
 • Wysłuchuje podane głoski w prostych wyrazach.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej – pisze i rysuje po śladzie.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 • Jest zainteresowane pisaniem.
 • Podejmuje samodzielne próby czytania.
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych oraz klasyfikowania według określonych zasad.
 • Doskonalenie umiejętności układania obrazków z figur geometrycznych.
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Potrafi przeliczać elementy.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Dodaje dwie liczby.
 • Porównuje długość i wielkość przedmiotów.
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą.
 • Uczestniczy w przygotowaniach do Walentynek.
 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Dostrzega i szanuje emocje innych osób.
 • Potrafi panować nad emocjami i nazywać emocje oraz określać swój nastrój.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych u dzieci przez naukę krótkich piosenek.
 • Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.
 • Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
 • Potrafi grać na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku.
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.
 • Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.
 • Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.
 • Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej.
 • Obserwowanie przyrody.
 • Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).
 • Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują.
 • Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).