ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W MIESIĄCU MAJU

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych służących pogłębianiu wiadomości na temat swojej miejscowości; rozwijanie zainteresowań naszą Ojczyzną
 • utrwalanie wiadomości na temat znanych miejsc w swojej miejscowości
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości
 • rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej
 • rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie rysowania
 • rozwijanie poczucia rytmu i aktywności muzycznej
 • utrwalenie zasad bezpiecznego spaceru

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

 • kształtowanie tożsamości narodowej
 • rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat położenia morza, gór, stolicy Polski
 • kształtowanie poczucia przynależności do narodu
 • zapoznanie z właściwą postawą podczas słuchania hymnu narodowego
 • poszerzanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności
 • zapoznanie w wyglądem flagi unii europejskiej
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 

 

NA MAJOWEJ ŁĄCE

 • poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym
 • wdrażanie do poszanowania przyrody
 • rozpoznawanie i nazywanie owadów; wzbogacenie wiadomości o pszczołach i ich życiu
 • tworzenie warunków do doświadczeń językowych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

GDZIE PRACUJĄ RODZICE

 • rozbudzanie zainteresowań pracą, którą wykonują rodzice
 • wzbogacanie słownika dzieci o nazwę niektórych zawodów
 • uczenie szacunku do każdego rodzaju pracy
 • wzmacnianie więzi rodzinnych; zachęcanie do okazywania uczuć osobom najbliższym
 • wdrażanie do pomagania rodzicom w domowych obowiązkach
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów i przeliczania