REGULAMIN

KODEKS WZOROWEGO PRZEDSZKOLAKA

– Bawimy się zgodnie
– Pilnujemy porządku
– Mówimy po kolei
– Pomagamy tym, którzy oczekują pomocy (młodszym, słabszym)
– Słuchamy uważnie
– Używamy na co dzień „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia!
– W razie kłopotów i problemów zwracamy się o pomoc do nauczycielki

 

 

 

 REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 50 W BIAŁYMSTOKU  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe nr 50 w Białymstoku przy współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3.  Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

4.  Formy wycieczek:

– spacery

– krótkie wycieczki

– wycieczki tematyczne

5.  Uczestnikami wycieczek są:

– dzieci wszystkich grup wiekowych w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci z grup starszych,

– opiekunowie – w przypadku dzieci do 7 roku życia liczba uczestników pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10 osób – np. nauczyciele, pracownicy przedszkola, i osoby wspomagające (rodzice).

6.  Koszt wycieczki pokrywa organizator tj. przedszkole lub rodzice.

7.  Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole lub organizatorzy.

8.  Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki, zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dopiąć liczbę uczestników.

9. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki lub spaceru.

10. Udział w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych wymaga zgody rodziców, prawnych opiekunów.

11. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od NW przez firmę ubezpieczeniową w danym roku szkolnym.

II. CEL SPACERÓW I WYCIECZEK

1. Organizując spacery i wycieczki:

– zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,

– nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,

– przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,

– przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne,

– dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,

– zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom ,,kontrolowane poczucie swobody”,

– zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne,

– upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

2.  Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia.

III. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1.  Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2.  Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3.  Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników).

4.  Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia.

5.  Organizuje transport i wyżywienie.

6.  Zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku planowanej kilkudniowej wycieczki.

IV. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1.  Opracowuje program i harmonogram wycieczki na kilka dni przed planowanym wyjściem z przedszkola.

2.  Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników.

3.  Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4.  Zapoznaje uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5.  Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6.  Nadzoruje zaopatrzenie pracowników w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7.  Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

8.  Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

V. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1.  Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi (grupa liczy 10 dzieci na 1 opiekuna).

2.  Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4.  Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5.  Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

VI. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI ORAZ RODZICÓW

1.  Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą dziecka autokarem.

2.  Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3.  Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

4.  Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach, rezerwatach przyrody, np. las.

5.  Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

6.  Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

7.  Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscem na śmieci.

8.  Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

10. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

ü zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

ü zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

ü niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

ü oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Dyrektor powierzając nauczycielowi opiekę nad ponad 10 osobową grupą dzieci zapewnia zawsze osobę drugą do pomocy.

2.  Każde wyjście dzieci poza teren przedszkola nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi przedszkola.

3.  O każdym wyjeździe dzieci rodzice zawiadamiani są najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki

 REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 50 W BIAŁYMSTOKU  

 1. 1.Każdy nauczyciel gromadzi na początku każdego roku szkolnego oświadczenia od rodziców, prawnych opiekunów, z wyszczególnieniem osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 1. 2.Jeżeli dziecko odbiera osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest zawiadomić nauczycielkę, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.

 1. 3.W czasie rozchodzenia się dzieci (w godz. 14.30 – 16.30) w holu, pełniony jest dyżur przez pracownika obsługi.
 1. 4.Obowiązkiem rodziców jest przekazanie przyprowadzonego dziecka nauczycielce w grupie.
 1. 5.Rodzice z chwilą odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 1. 6.Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.

 1. 7.W przypadku zaistnienia wątpliwości nauczyciela dotyczących stanu zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 1. 8.Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków.
 1. 9.Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych).

10.Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom szczegółowych informacji na temat postępów dziecka oraz trudnościach i niepowodzeniach edukacyjnych i wychowawczych.

11. Rodzice zobowiązani są do udzielania informacji o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

12. Nauczyciele i rodzice zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 50 W BIAŁYMSTOKU

I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1.  Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

2.  Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.30 i odbierane z przedszkola do godziny 16.30. W przypadku zaistnienia konieczności przyprowadzenia dziecka w późniejszych godzinach rodzic ma obowiązek poinformować o tym do godziny 8.30 nauczyciela odpowiedzialnego za frekwencje.

3.  Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

ü rozebrać dziecko w szatni

ü osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy.

4.  Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

5.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola

1.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważniona osobę, zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo.

2.  Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 15 roku życia.

3.  Rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą.

4.  W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka. W przypadku pozostania rodzica z dzieckiem na placu przedszkolnym za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic.

5.  Rodzice, opiekunowie prawni na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

6.  W szczególnych przypadkach – odbiór dziecka przez osobę nieupoważnioną – należy poinformować nauczyciela o takim zamiarze.

7.  Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

8.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

9.  O każdym przypadku odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.

10. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje w placówce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

11. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.

12. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 50 W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., poz. 1071).
 2. 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawieprzyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5; poz.46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków:

1. W placówce wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora.

2. Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski w godzinach przyjęć interesantów.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą drogi elektronicznej lub ustnie.

4. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ja niezwłocznie dyrektorowi.

5. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.

8. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki:

ü  liczba porządkowa;

ü  data wpływu skargi/ wniosku;

ü  data rejestrowania skargi/ wniosku;

ü  adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/ wniosek;

ü  informacja na temat, czego dotyczy skarga/ wniosek;

ü  termin załatwienia skargi/ wniosku;

ü  imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/ wniosku;

ü  data załatwienia;

ü  krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków:

 1. 1.Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 1. 2.Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

 1. 3.Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 1. 4.Skargi/ wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ.
 1. 5.Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji przedszkola.
 1. 6.Skargi/ wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.
 1. 7.Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/ wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 2. 1.Skargi/ wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków:
 1. 2.Z wyjaśnienia skargi/ wniosku sporządza się następującą dokumentację:

ü  oryginał skargi/ wniosku;

ü  notatkę służbową  informującą o sposobie załatwienia skargi/ wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;

ü  materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/ wniosku;

ü  odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;

ü  inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. 3.Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  – oznaczenie organu, od którego pochodzi;
  – wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/ wniosków zawartych w skardze/ wniosku;
  – faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona odmownie;
  – imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 1. 4.Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii Przedszkola.
 2. 1.Termin rozpatrzenia skargi/ wniosku wynosi do miesiąca od dnia wpływu.
 3. 2.Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków;

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków.

            – do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana;

            – do 7 dni należy:

 • – zwrócić skargę/ wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/ wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;
  – przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/ wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie;
  – zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/ wniosku;
  – udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/ wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Nr 50
W BIAŁYMSTOKU

I. Cele ogólne:

 1. 1.Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
 2. 2.Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.

II. Zakres i osoby odpowiedzialne:

 1. 1.Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.
 2. 2.W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:
  a) dyrektor:
  –     organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);
 1. b) nauczyciel pracujący w grupie:
  –     organizacja pracy w grupie,
  –     bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);
 1. c) intendent:
  –     żywienie (jadłospis),
 2. d) pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe:
  –        czynności higieniczne,
  –        posiłki.
 3. 3.Informacje mogą być przekazywane:
  a) ustnie:
  –        zebrania ogólne,
  –        zebrania grupowe,
  –        kontakty indywidualne,
  –        kontakty telefoniczne;
  b) pisemnie:
  –        ogłoszenia,
  –        komunikaty,
  –        zaproszenia,
  –        gazetki,
  –        foldery;
  c) elektronicznie:
  –        adres e-mail,
  –        strona internetowa przedszkola.

III. Prawa i obowiązki rodziców:

1. Rodzice mają prawo do:
–        znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie i w przedszkolu,
–        uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
–        uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
–        zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

2. Rodzice mają obowiązek:
–        poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
–        uczestniczyć w zebraniach grupowych,
–        wypełnić upoważnienie,
–        na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.

IV. Zadania i obowiązki nauczycieli:

1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:
–        tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
–        kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
–        wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

2. Nauczyciele mają obowiązek:
–        otaczać indywidualną opieką każde dziecko,
–        planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,
–        współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,
–        dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,
–        motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,
–        na bieżąco aktualizować „Kącik rodziców” (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).

V. Harmonogram:

 1. 1.Kontakty indywidualne – w miarę potrzeb.
 2. 2.Konsultacje indywidualne – raz w miesiącu w każdej grupie
 3. 3.Zebrania ogólne – co najmniej dwa razy w roku.
 4. 4.Zebrania grupowe – co najmniej dwa razy w roku.

Procedura wchodzi w życie z dniem 10 września 2010 r.

Skip to content