Grupa – JEŻYKI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Grupa „Jeżyki” . Czerwiec 2021r.

Tydzień I Temat: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.   Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, Rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku. Rozwijanie sprawności całego Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych. Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, wycieczkach, zabawach.   Tydzień II Temat: Z końca świata czy z za ściany, to przyjaciel nasz kochany.   Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.   Tydzień III Temat: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.   Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego. Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.   Tydzień IV Temat: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?   Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne maj 2021r.

Tydzień I: 03 – 07.05.2021r. Temat tygodnia: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc. • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych. • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci. • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci. • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami. • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy. Tydzień II: 10 – 14.05.2021r. Temat tygodnia: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa. • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego. • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności. • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym. • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem. • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności. • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia. Tydzień III: 17 – 21.05.2021r. Temat tygodnia: Jesteśmy samodzielni w kuchni. • Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków za pomocą wzroku,...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Kwiecień 2021r. Grupa „Jeżyki”

Tydzień I: 05.04.-09.04.2021r. Temat tygodnia: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka. Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku. Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta. Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka. Tydzień II: 12-16.04.2021r. Temat tygodnia: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Wyrabianie nawyków prozdrowotnych. Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie. Podkreślanie roli właściwego odżywiania się. Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich. Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby. Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi. Tydzień III: 19-23.04.2021r. Temat tygodnia: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony. Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Tydzień IV: 26-30.04.2021r. Temat tygodnia: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami. Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne. Marzec 2021r.

Tydzień I: 01.03.-05.03.2021r. Temat tygodnia: Słychać śpiew wśród drzew i chmur-to artystów ptasich chór. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębienie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Wzbogacenie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabaw badawczych. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych. Tydzień II: 08-12.03.2021r. Temat tygodnia: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe). Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”. Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.   Tydzień III: 15-19.03.2021r. Temat tygodnia: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie. Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa. Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.   Tydzień IV: 22-26.03.2021r. Temat tygodnia: Nasi ulubieńcy. Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych. Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami. Różnicowanie wielkości: mały, większy, największy oraz duży, mniejszy, najmniejszy. Rozumienie określenia obok.   Tydzień V: 29.03.-...

Czytaj więcej >>>

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze. Luty 2021r. Grupa „Jeżyki”.

Tydzień I Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy. • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.   Tydzień II Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu. • Składanie prostych konstrukcji z papieru. • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych. • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.   Tydzień III Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału. • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role. • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.   Tydzień IV Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat • Utrwalenie pojęcia „para”. • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny. • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym. • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Czytaj więcej >>>

Skip to content